Skip to main content
 

Intentieverklaring voor de oprichting van een ziekenhuisnetwerk in de regio Noord West-Vlaanderen en Meetjesland

Participerende ziekenhuizen:

Algemene ziekenhuizen:

– AZ Alma Eeklo
– AZ Damiaan Oostende
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
– AZ Sint-Lucas Brugge
– AZ West Veurne
– AZ Zeno Knokke-Blankenberge

Categorale ziekenhuizen:

– BZIO Oostende
– KEI Oostduinkerke

Deze ziekenhuizen wensen samen een ziekenhuisnetwerk voor de regio Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland te vormen.

Inleiding

De bedoeling van het ziekenhuisnetwerk is dat ziekenhuizen uit een aaneensluitende regio in Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland een netwerk vormen waarbinnen zij afspraken maken inzake tijdskritische pathologie en zware apparatuur (cfr. Programmatie), en dat zij daarnaast elkaar als preferentiële partner beschouwen voor de uitbouw van hun diensten en onderlinge samenwerkingen en verwijzingen. Daarbij beogen zij dat de “shared savings” door bv. een dienst af te bouwen of te centraliseren, binnen dit netwerk kunnen worden aangewend. Dit netwerk beoogt actief te zijn op het niveau van het acute regionaal en supraregionaal ziekenhuisaanbod.

Vanuit de schilbenadering, betreft het ziekenhuisnetwerk een intense samenwerking op schil 3.

 • Een eerste schil betreft het ziekenhuis intra muros; de samenwerking tussen artsen en medische diensten, referentieverpleegkundigen, interne liaison, zorgpaden, …
 • Een tweede schil betreft de interactie met de regionale actoren, zoals woonzorgcentra, huisartsen, diensten voor thuisverpleegkunde, beschut wonen, categorale ziekenhuizen, …
 • De derde schil gaat over de regionale samenwerking tussen tweedelijns en supraregionale ziekenhuizen; dit is het zgn. ziekenhuisnetwerk;
 • De vierde schil, tot slot, is de samenwerking van ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken met universitaire centra voor zeer zeldzame aandoeningen.

Voorwerp

In de regio Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland bestaan er meerdere samenwerkingsverbanden tussen de bovenvermelde ziekenhuizen. Dit gaat van gemeenschappelijke wachtregelingen en artsenassociaties over de ziekenhuismuren heen, associaties van ziekenhuisfuncties en/of -zorgprogramma’s tot contractuele samenwerkingsverbanden tussen de individuele ziekenhuizen. Deze bestaande samenwerkingsvormen worden ondergebracht in dit ziekenhuisnetwerk. De historisch bestaande samenwerkingsakkoorden blijven ongewijzigd behouden binnen het ziekenhuisnetwerk.  De bestaande individuele samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuisdiensten, artsenassociaties, zorgfuncties en -programma’s kunnen verder uitgebreid of aangepast worden, of nieuwe samenwerkingsvormen tussen individuele ziekenhuizen – lid van dit netwerk – kunnen ontstaan. Deze worden dan ook ondergebracht in het ziekenhuisnetwerk en dit in samenspraak met de leden van het netwerk.

De individuele leden van het ziekenhuisnetwerk behouden hun juridische onafhankelijkheid en eigenheid maar engageren zich om de doelstellingen van het ziekenhuisnetwerk waar te maken.

De huidige bevoegdheid van het individuele ziekenhuis blijft onverminderd bestaan. Elk ziekenhuis behoudt de eigen juridische vorm, artsenregeling, personeelsstatuut, financiële regeling…

Op termijn – en afgestemd op de juridische vormen die de overheid in de toekomst eventueel uitwerkt  – kan het ziekenhuisnetwerk omgezet worden in een nieuwe rechtspersoon, al dan niet met overdracht of toewijzing van financiële middelen.

Doelstelling

Het ziekenhuisnetwerk wil de samenwerking tussen de leden ondersteunen, coördineren, verder afstemmen en intensifiëren, met als gemeenschappelijk doel de best mogelijke zorg binnen de regio te blijven aanbieden. Het ziekenhuisnetwerk zal adequate zorg op een kwalitatief hoogstaand niveau zo dicht mogelijk bij de patiënt blijven aanbieden.

Net zoals beoogd wordt in het ‘Plan van Aanpak voor de Hervorming van de Ziekenhuisfinanciering’ van minister M. De Block, wordt er gestreefd om de middelen nog efficiënter in te zetten en meer samen te werken op het vlak van:

 • meer complexe of hoogtechnologische zorg, door deze samen te brengen in tertiaire diensten binnen de leden van het ziekenhuisnetwerk;
 • de creatie van “centres of excellence” of “focused factories”;
 • de ondersteunende diensten (of onderdelen ervan) samen te brengen of gemeenschappelijke opdrachten te laten uitvoeren;
 • het maken van afspraken met derden zoals eerstelijnszorg, thuiszorg, woonzorgcentra, huisartsen, psychiatrische ziekenhuizen, universitaire centra, …;

Deze lijst is exemplarisch en niet limitatief.

Dit alles met het oog op een verhoging van de kwaliteit, de effectiviteit en de efficiëntie van de geleverde zorg.

Daarenboven is “nabijheid van zorg” een essentieel principe binnen dit ziekenhuisnetwerk. Dit betekent dat de leden van het netwerk al de ondersteuning krijgen om een zo goed en breed mogelijk zorgaanbod te blijven leveren binnen het eigen ziekenhuis. Dit zorgaanbod wordt tussen de leden afgestemd via een gemeenschappelijk zorgstrategisch beleid dat samen uitgewerkt wordt in een zorgstrategisch plan.

De leden engageren zich om – steeds na voorafgaand overleg en afstemming binnen het ziekenhuisnetwerk – :

 • de zorgstrategie van het ziekenhuisnetwerk vast te leggen;
 • gemeenschappelijke activiteiten te faciliteren (vb in het kader van ondersteunende diensten zoals kwaliteit, logistiek, IT, apotheek…);
 • taakverdeling en complementariteit tussen de netwerkpartners uit te werken, vertrekkend vanuit de bestaande situatie van elk lid van het ziekenhuisnetwerk;
 • nieuwe aanvragen tot erkenning van zorgprogramma’s en functies te overleggen en af te stemmen;
 • nieuwe aanvragen tot investering in zware apparatuur of infrastructuur te overleggen en af te stemmen en maximaal te ondersteunen;
 • een gemeenschappelijke naam/logo m.b.t. het ziekenhuisnetwerk in al hun communicatie te gebruiken (naast de eigen ziekenhuisnaam/logo);
 • de externe communicatie af te stemmen voor de aspecten die betrekking hebben op het netwerkakkoord;
 • samenwerking met derden te overleggen en af te stemmen;
 • historisch gegroeide samenwerkingen met derden die komen te vervallen, prioritair in te vullen binnen het ziekenhuisnetwerk.

Deze lijst is exemplarisch en niet limitatief.

Governance

De nodige governance-structuur wordt uitgewerkt in de netwerkovereenkomst, op basis van het principe van gelijkwaardigheid van elke netwerkpartner.

De inhoudelijke uitwerking van dit ziekenhuisnetwerk gebeurt verder door een paritair samengesteld strategisch comité, met als leden van elk ziekenhuis:

 • een afgevaardigde uit de Raad van Bestuur
 • een afgevaardigde van de Medische Raad
 • de algemeen directeur
 • de medisch directeur

Alle collegiaal gemaakte afspraken binnen het ziekenhuisnetwerk worden geratificeerd.

Dit gebeurt met unanimiteit van stemmen binnen elke groep van 4 vertegenwoordigers per lid.

De governance-structuur  – en de beslissingsregels hieraan verbonden – worden verder uitgewerkt in de netwerkovereenkomst.

Ondertekening

Elke partner engageert zich tot loyauteit ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het ziekenhuisnetwerk. Men zal elkaar maximaal steunen ten voordele van dit netwerk.

Deze intentieverklaring wordt ondertekend en bekrachtigd door:

 • de voorzitter van de Raad van Bestuur
 • de voorzitter van de Medische Raad
 • de algemeen directeur
 • de medisch directeur