Skip to main content
persvoorstelling KOM ; ziekenhuizen ; samenwerken

Brugge, Eeklo, Knokke-Heist, Oostende, Oostduinkerke, Veurne – 30 juni 2017

Acht ziekenhuizen uit Noord West-Vlaanderen en Meetjesland slaan de handen in elkaar om patiënten in eigen regio beter te helpen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil dat ziekenhuizen meer samenwerken in netwerken om zo de zorg optimaler te organiseren en de zorgkwaliteit te verbeteren.

Acht ziekenhuizen uit Noord West-Vlaanderen en het Meetjesland hebben die boodschap begrepen en slaan nu de handen in elkaar om patiënten in hun respectievelijke regio’s beter te kunnen helpen.

Acht ziekenhuizen (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV als derdelijnsziekenhuis, AZ Alma, AZ Damiaan, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ West en AZ Zeno als tweedelijnsziekenhuizen en KEI en BZIO als revalidatieziekenhuizen) ondertekenden vandaag een intentieverklaring voor de oprichting van een ziekenhuisnetwerk. Binnen dit netwerk zullen zij samenwerken voor tijdkritische zorg en ingrepen waarvoor zware apparatuur vereist is. Bovendien beschouwen zij elkaar als voorkeurpartner voor de uitbouw van hun medische diensten en onderlinge samenwerkingen en verwijzingen. Tenslotte is het de bedoeling om samen aankopen te doen, bepaalde diensten te centraliseren, zodat er door de schaalvergroting financiële voordelen ontstaan, zonder aan de tewerkstelling te raken.

Kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt

Het hoofddoel van dit netwerk is “nabijheid van zorg”: de best mogelijke zorg binnen de eigen regio aanbieden. Concreet wil dit zeggen dat een patiënt niet de helft van de provincie moet doorkruisen om basiszorg te krijgen. Zo zal een kankerpatiënt die aan zee woont niet per definitie zijn eigen regio moeten verlaten voor zijn behandeling, maar zal hij zoveel mogelijk opgevolgd worden in het nabijgelegen ziekenhuis.

Elk ziekenhuis binnen dit netwerk zal de ondersteuning krijgen om een zo goed en breed mogelijk zorgaanbod te blijven leveren binnen het eigen ziekenhuis. Op deze manier krijgen patiënten nog altijd acute zorg dicht bij huis. Een gemeenschappelijk zorgstrategisch plan zal dit concreet uitwerken.

Voor meer gespecialiseerde zorg (bijv. beenmergtransplantaties, radiotherapie, …) zal de patiënt doorverwezen worden naar een ziekenhuis binnen het netwerk waar de gespecialiseerde functie geconcentreerd wordt. Dit verhoogt de kwaliteit, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de geleverde zorg. De doorverwezen patiënten worden na de (sub)specialistische interventie collegiaal terugverwezen naar het verwijzende ziekenhuis.

Er bestaan al vele samenwerkingsakkoorden tussen deze ziekenhuizen. Deze samenwerkingen blijven bestaan binnen dit nieuwe netwerk. De verschillende ziekenhuizen blijven ook hun eigenheid en juridische onafhankelijkheid behouden, maar ze engageren zich om de doelstellingen van het ziekenhuisnetwerk te verwezenlijken.

Het netwerk bestaat uit ziekenhuizen van verschillende grootte. Binnen het netwerk wordt een governancestructuur uitgewerkt op basis van de gelijkwaardigheid van elke netwerkpartner.

Ziekenhuisnetwerk KOM

Het netwerk kreeg de naam ‘KOM’, met als baseline ‘een zee van mogelijkheden’.

‘KOM’ staat voor ‘Kust-Ommeland-Meetjesland’.
‘KOM’ verwijst naar het werkwoord “komen”: de patiënt is bij ons welkom.
‘KOM’ verwijst tevens naar een geografisch gebied/een regio.

Het logo toont een grijze cirkel met 8 kleinere cirkels errond: de grijze cirkel is de “kom” (regio) waarbij de 8 kleinere gekleurde cirkels de “kom” “overstijgen”.
Door onze samenwerking in het netwerk “KOM” overstijgen we onze regio qua kwaliteit en aantrekkingskracht.

Wat betekent dit voor de Westkust/Westhoek?

Lieven Vermeulen, algemeen directeur AZ West:
“Onze regio is de meest afgelegen regio in Vlaanderen. Bovendien woont in de Westhoek/Westkust de oudste bevolking van het land. Als oudere patiënten zich te ver moeten verplaatsen voor basiszorg, dan geraken zij sneller sociaal geïsoleerd. Maar ook voor jonge patiënten (kinderen, aanstaande ouders), is het belangrijk om in deze afgelegen regio goede basiszorgen te blijven behouden. Een samenwerking met netwerk KOM kon dit het best garanderen en was daarom voor de inwoners van deze regio en voor AZ West de beste keuze.”

Dr. Nathalie De Wever, voorzitter Medische Raad AZ West:
“Bij dringende zorg speelt tijd (en niet de afstand in kilometer) een belangrijke rol. De snelheid waarbinnen een patiënt vanuit onze regio in een derdelijnsziekenhuis geraakt, is mee een bepalende factor geweest in de keuze van het netwerk. AZ Sint-Jan Brugge is in West-Vlaanderen het derdelijnsziekenhuis dat het snelst bereikbaar is vanuit het AZ West.”

Directiecomité van KEI:
“Als revalidatieziekenhuis dat na de zesde staatshervorming volledig onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap valt, stellen wij het zeer sterk op prijs om ons steentje bij te dragen aan de realisatie van een “federaal” lokaal netwerk van algemene ziekenhuizen. Traditioneel zijn wij reeds sterk afhankelijk van een goede samenwerking met andere ziekenhuizen, doch het formaliseren ervan binnen de regio kan de intensiteit en de kwaliteit van die samenwerking en van de zorgverlening naar de bevolking toe, alleen maar ten goede komen.”

Wat betekent dit voor de Middenkust?

Gerda Brugmans, voorzitter Raad van Bestuur AZ Damiaan:
“De bevolking uit Oostende en de regio heeft al altijd kunnen rekenen op topzorg in eigen streek en dat blijft ook zo. We werken reeds vele jaren samen op verschillende domeinen met de andere partners binnen het netwerk. De  juridische concretisering van dit netwerk zal de samenwerking nog verder vergroten en intensifiëren ten dienste van de patiënt. Verdere samenwerkingen zullen de efficiëntie, kwaliteit en de kostprijs ten goede komen. Zo zullen artsen uit verschillende ziekenhuizen gemakkelijker en intensiever kunnen samenwerken. Sommige diensten zullen de handen in elkaar slaan in Oostende waardoor ze groter worden en aantrekkelijker voor nieuwe artsen, meer mogelijkheden tot subspecialisatie creëren, een interessante opleidingsplaats vormen enz.”

Peter Verhulst, algemeen directeur AZ Damiaan:
“De basis specialistische zorg zal lokaal sterker verankerd worden. Afhankelijk van een aantal factoren zoals aanwezigheid van bepaalde specialisten in het ziekenhuis, bestaande infrastructuur, aanbod van pathologie enz. zullen speerpunten binnen het ziekenhuis verder uitgebouwd worden na overleg met de collega’s. Zo zal in AZ Damiaan geriatrie een speerpunt zijn omwille van de zeer hoge vergrijzingsgraad van de bevolking, de aanwezigheid van heel wat geriaters en het reeds sterk uitgebouwde zorgprogramma geriatrie. Zeer dure en (sub)specialistische activiteiten zullen op een medisch en economisch verantwoorde manier op netwerkniveau georganiseerd worden. Uit het fusieverleden leerden we ook dat samenwerken geen negatieve invloed heeft op de tewerkstelling maar, net – door verdere specialisatie – bijkomende uitbreiding van het professioneel kader met zich meebrengt.”

Directiecomité van BZIO:
“Als revalidatieziekenhuis, WZC en zorghotel werken wij reeds jaren samen met verwijzers uit de verschillende zorgechelons (ziekenhuizen uit verschillende Belgische provincies en zorgverleners uit de eerste lijn). Onze organisatie beschikt niet over alle specialismen die aanwezig zijn in een algemeen ziekenhuis, zodat wij nu reeds een beroep doen op de expertise van de regionale algemene ziekenhuizen. Door nog nauwer samen te werken met deze groep ziekenhuizen zijn wij, als kleinste organisatie van dit netwerk, ervan overtuigd dat de kwaliteit van zorg voor onze patiënten, bewoners residenten en voor de bevolking van deze zorgregio nog zal toenemen en dit op een efficiëntere manier.”

Wat betekent dit voor de Oostkust, Brugge en het Brugse Ommeland?

Hans Rigauts, algemeen directeur AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV:
“Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is verheugd dat het samen met de partnerziekenhuizen van het netwerk een kwaliteitsvolle zorg kan aanbieden aan de patiënten van onze regio. Samen zullen we instaan voor een breed gamma aan zorgverlening gaande van basisziekenhuiszorg tot exportzorg, zodat de patiënt voor de meerderheid van de gezondheidsproblemen in ons netwerk terecht kan. We willen ons samen met de partners ook profileren in sterk geavanceerde diagnostische en therapeutische technieken en methodes, zodat we ook netwerkoverstijgend patiënten de beste zorg kunnen aanbieden. De relatie met de andere zorgpartners zoals eerstelijnszorg, GGZ, thuiszorg en ouderenzorg buiten het ziekenhuis is een speerpunt. In ons netwerk zorgen we voor een uitgebreide tewerkstelling voor talrijke profielen en beroepsgroepen. We willen zo niet alleen een grote werkgever, maar ook een goede werkgever zijn, die zorg draagt voor de essentie van onze netwerkziekenhuizen: haar medewerkers.”

 Dirk De fauw, voorzitter Algemene Vergadering AZ Sint-Jan:
Als voorzitter van het AZ-Sint-Jan Brugge-Oostende AV en als schepen van Welzijn van de stad Brugge is deze samenwerking voor mij dé kers op de taart. Het is een mooi verjaardaggeschenk voor ons ziekenhuis dat net dit jaar z’n veertigste verjaardag (op de huidige locatie) viert. Samen met onze meer dan vierduizend medewerkers kunnen we zo verder bouwen aan de toekomst van het zorgaanbod in onze regio.

Als voorzitter van het Resoc Noord-West-Vlaanderen en het Trefpunt Zorg ben ik ervan overtuigd dat wij met dit ziekenhuisnetwerk van De Panne over Knokke-Heist tot Eeklo ervoor kunnen zorgen dat alle inwoners en allen die een beroep doen op de geassocieerde ziekenhuizen de juiste zorg zullen krijgen op de door hen gekozen plaats. Tevens is het een unieke kans voor onze artsen, medische en paramedische medewerkers, om hun kennis en deskundigheid ten dienste te stellen van een nog ruimer aantal zorgvragers. Deze laatste krijgen een nog betere zorg, aan betaalbare prijzen en op ‘wandelafstand’.”

Frank Lescrauwaet, algemeen directeur AZ Zeno:
“Samenwerking binnen deze regio leek ons een evidentie en de beste garantie voor onze patiënten inzake een kwalitatieve en veilige zorg.  Dat de 3 kustziekenhuizen zich hierin verenigen, is richting onze toeristische functie een sterke meerwaarde. Los van de druk vanuit de overheid waren we binnen onze regio al een tijd in gesprek om elkaars zorgfuncties nog te versterken. Wij kijken dan ook vol verwachting uit naar de groei van deze samenwerking, maar toch ook in vol vertrouwen dat proximiteit van basiszorg een inherent deel uitmaakt van dit initiatief.”

Prof. Dr. Philippe Duyck, medisch directeur AZ Zeno:
“Het netwerk kan ons toelaten in te zetten op subspecialisatie binnen ons ziekenhuis en optimale opvang van complexe pathologie binnen ons referentieziekenhuis. Het referentieziekenhuis kan ons waar mogelijk optimaal ondersteunen in bewaking en opvolging van onze dagdagelijkse zorg en ons mee betrekken in onderzoek, onderwijs en opleiding.”

 Niko Dierickx, algemeen directeur AZ Sint-Lucas:
“Samenwerking in het verleden heeft ons aangetoond dat dit de zorg ten goede komt. Verdere subspecialisatie per discipline leidt tot kwalitatievere gezondheidszorg.”

Dr. Dirk Bernard, medisch directeur AZ Sint-Lucas:
“De intensifiëring van de samenwerking in de regio Brugge opent nieuwe perspectieven voor innovatieve en betaalbare zorgprojecten in eigen streek die de levenskwaliteit van de patiënt en de zorgverstrekker ten goede zullen komen.”

Wat betekent dit voor het Meetjesland?

Rudy Maertens, algemeen directeur en dagelijks bestuurder AZ Alma:
“Wanneer wij ons duurzaam willen verankeren als zorginstelling in een ruime regio, moeten wij deel uitmaken van een groter ziekenhuisnetwerk. Hierdoor brengen we enerzijds de basiszorg dicht bij de woonplaats van de Meetjeslanders, maar bieden we anderzijds ook gespecialiseerde zorg aan in een ziekenhuis met een voldoende groot volume aan specialistische zorg. Daardoor blijft de kwaliteit van zorg gegarandeerd. Deze schaalvergroting zorgt niet enkel voor betaalbare en toegankelijke zorg voor onze patiënten, maar ook voor een duurzame tewerkstelling voor onze medewerkers. AZ Alma stapte bewust in het netwerk Noord West-Vlaanderen en Meetjesland omdat we met acht zorginstellingen meteen ook de komende decennia zullen kunnen tegemoetkomen aan de almaar zwaardere normen. Onze keuze werd ook mee bepaald door het recent afgesloten samenwerkingsverband met AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV op vlak van tijdkritische zorg voor de ruime Meetjeslandse regio.”

Dr. Stefaan Gouwy, medisch directeur AZ Alma:
“Medische zorg is steeds complexer en duurder geworden. Niet elk ziekenhuis kan “alles” blijven aanbieden, samenwerking is dus meer dan ooit noodzakelijk. AZ Alma zal voor de bevolking van het Meetjesland blijven zorgen voor een aanbod van toegankelijke en hoog kwalitatieve basiszorg. Indien het omwille van de medische toestand van de patiënt nodig is, volgt een vlotte doorverwijzing naar de meest aangewezen plaats binnen het netwerk. Elke patiënt heeft recht op hoogkwalitatieve zorgen, liefst zo dicht mogelijk bij huis. Er heerst tussen de verschillende ziekenhuizen een sfeer van vertrouwen. We werken samen aan het elimineren van onnodige variabiliteit in de zorg en we wisselen “good clinical practices” uit.

Wij hebben binnen AZ Alma een aantal sterke diensten, deze gaan we verder uitbouwen. We bieden onze expertise aan aan het netwerk. Door interne verwijzing binnen het netwerk zullen deze diensten verder groeien.”

OVER AZ SINT-JAN Brugge-Oostende

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV staat open voor alle patiënten uit de brede regio. Binnen een patiëntgericht kader wil het ziekenhuis een ruim gamma van courante en topklinische zorg en behandelingsvormen aanbieden, met het accent op acute zorgverlening. Een ruim aanbod van medische, verpleegkundige en paramedische disciplines staat zo ter beschikking van talrijke patiënten. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV wil zich engageren voor kwaliteitsvolle en geïntegreerde gezondheidszorg, zowel op preventief als curatief vlak in Noord West-Vlaanderen. Dit steunt op de vaste wil om samenwerkingen uit te bouwen met de andere zorgpartners.

Meer info op www.azsintjan.be

OVER AZ ALMA

AZ Alma vzw is het streekziekenhuis, ontstaan na de fusie van het Elisabeth Ziekenhuis in Sijsele en de Heilig Hartkliniek in Eeklo. AZ Alma telt op heden 120 artsen, 1.290 medewerkers en ruim 170 vrijwilligers die dagelijks het motto ‘zorg met een hart’ in de praktijk omzetten. De 513 plaatsen zijn sinds eind maart 2017 ondergebracht in een gloednieuw ziekenhuis aan de Ringlaan 15 in Eeklo.
AZ Alma houdt in Sijsele nog een uitgebreide polikliniek open.

Meer info op www.azalma.be.

OVER AZ DAMIAAN

AZ Damiaan Oostende is een toekomstgericht algemeen ziekenhuis dat op 1 januari 1999 ontstond uit de fusie van de algemene ziekenhuizen H. Hart en Sint-Jozef. Bezield door onze baseline ‘Dicht bij het leven’ streeft het AZ Damiaan naar een kwaliteitsvolle gezondheidszorg, die steeds gepast weet in te spelen op de snelle evoluties eigen aan deze sector. De warme zorgverlening kan aldus op een doorlopende en gepaste wijze worden gewaarborgd voor de bevolking van Oostende en de regio. De ruim 100 artsen en 1.400 medewerkers zijn vol lof over het architecturale concept van het nieuwbouwziekenhuis, dat aan alle patiënten een hoog comfort biedt in een helende omgeving. De recentste apparatuur en technologieën ondersteunen de meest moderne medische handelingen en verhogen de veiligheid van de patiënt.

Meer info op www.azdamiaan.be.

OVER AZ SINT-LUCAS

Het AZ sint-Lucas is in Brugge (Assebroek) een privaat autonoom, efficiënt en menselijk ziekenhuis dat eigentijdse en patiëntgestuurde kwalitatief hoogstaande zorg aanbiedt en dit ook samen met andere voorzieningen binnen onze regio.

Vanuit zijn christelijke oorsprong wordt heel wat aandacht besteed aan ethische aspecten in de zorg, aandacht voor zingeving, solidariteit en rechtvaardigheid en aandacht, openheid en respect voor elke andere overtuiging.

We bieden gezondheidszorg van hoge kwaliteit aan tegen verantwoorde kosten en steunend op onze waarden, en staan in voor de opleiding van artsen, verpleegkundigen en paramedici.

Meer info op www.stlucas.be

OVER AZ WEST

Het AZ West is een regionaal ziekenhuis met ongeveer 700 medewerkers en artsen. Het biedt kwaliteitsvolle zorg op mensenmaat voor kust en hinterland en het telt zowat 260 bedden voor klassieke & daghospitalisatie. Het is daarmee jaarlijks goed voor meer dan 10.000 opnames en zo’n 13.000 ambulante patiënten. Het ziekenhuis is daarnaast ook een opleidingsplek voor artsen en andere zorgverstrekkers.

Meer info op www.azwest.be.

OVER AZ ZENO

Met de focus op vriendelijkheid, veiligheid, vorming en verhuis werken dagelijks 870 medewerkers en 100 artsen aan een warme, kwaliteitsvolle zorg voor de patiënten. De schaalgrootte van de drie campussen zorgt ervoor dat de patiënten binnen een familiale sfeer verzorgd en begeleid worden. Het ziekenhuis omvat 334 acute bedden (C-D-E-M-G-A-S) en kan jaarlijks rekenen op 10 500 opnames en 15 500 dagklinische opnames. Eind 2017 verhuist de campus Knokke-Heist naar een schitterende nieuwbouwlocatie. AZ Zeno is een ontmoetingsplaats van zorgvragers en zorgverleners binnen een ambitieus netwerk.  AZ Zeno wil uitblinken in basiszorg van topkwaliteit voor bewoners en toeristen, gekoppeld aan topzorg in bepaalde niches en extra zorg en koestering van al onze patiënten.

Meer info op www.azzeno.be

OVER BZIO

BZIO (Bundeling zorginitiatieven Oostende) is een kwaliteitsvolle organisatie bestaande uit een revalidatieziekenhuis van 125 bedden, een revalidatiecentrum voor ambulante therapie, een dagrevalidatieverblijf voor ambulante patiënten, een woonzorgcentrum van 25 bedden en een zorghotel met 20 kamers (site Koninklijke Villa). Het bundelen van deze verschillende zorgvormen heeft ertoe geleid dat de medewerkers en geneesheren van BZIO een gedegen expertise hebben opgebouwd in de revalidatie en in de re-integratie  van de patiënten in de maatschappij.

Meer info op www.bzio.be

OVER KEI

KEI (Koningin Elisabeth Instituut) telt 165 bedden en 340 medewerkers en is in de sector van de revalidatieziekenhuizen een referentie met een hooggespecialiseerd aanbod op cardiopulmonair, locomotorisch, neurologisch en psychogeriatrisch vlak. Een gespecialiseerd revalidatieteam werkt samen met de patiënt aan een specifiek revalidatietraject. Patiëntgerichtheid, empathie, samenwerking en integriteit behoren dan ook tot onze sleutelwoorden.

Meer info op www.kei.be